• #برهم_صالح رئیس جمهور عراق؛ میزبان شیخ جابر احمد الصباح پادشاه کویت در کاخ سلام در بغداد بود. عراق در دوره‌ی ریاست جمهوری صالح، دیپلماسی فعال‌تری را در منطقه نسبت به قبل دنبال می‌کند. @BarhamSalih