• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/30 ساعت 23:49

    هیچ اگر نباشم، هیچ اگر نکنم، دلم می‌خواهد بعدها اگر کسی اینجا در سرزمین مادری، خشتی ساخت برای دیوار باغی یا خانه‌ای، خاک تن من هم در آن باشد. اینقدر که می‌توانم.