• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/03/30 ساعت 00:25

    یغیر منی الدهر ما شاء غیرها وأبلغ أقصى العمر وهی کعاب #ابوالطیب_المتنبی روزگار در وجود من هرچه را بخواهد جز همتم دگرگون می‌سازد. من به انتهای عمر می‌رسم و #پیر می‌شوم در حالی که همتم #جوان … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۴۲۸۴۵۶۶۸۱۳۳۱۶/ …