• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/29 ساعت 10:01

    چرا امضا کنندگان #نامه «مذاکره، تسلیم نیست» به جای محکوم کردن خروج آمریکااز #برجام که حاصل مذاکره‌ای طولانی بوده واعلام این که شرط هرنوع مذاکره جدید بازگشت به برجام باشد سعی دارند که هزینه این اقدام تحقیرکننده ملت‌ها رابرای آمریکا تقلیل دهند و متوجه ملت مظلوم ایران نمایند؟