• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/29 ساعت 14:18

    مرحوم گل‌آقا اگر زنده بود حتما چنین کاریکاتوری را روی جلد می‌برد. هر چند کاریکاتوریست این اثر و دوستانش خودشان هم دور سفره نشسته‌اند …