• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/03/29 ساعت 21:22

    کلیات طرح #اصفهان_٢٠٢٠ با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی کشور رونمایی شد. اصفهان ۲۰۲۰ در سه محور #گردشگری، هنر و میراث فرهنگی تدوین شده و در نظر دارد تا سال ٢٠٢٠، #اصفهان را در مسیر #توسعه پایدار و توسعه فراصنعتی، مبتنی بر گردشگری قرار دهد.