• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/03/28 ساعت 00:08

    إذا کنت فی شک من السیف فابله فإما تنفیه وإما تعده #ابوالطیب_المتنبی اگر در شمشیرت تردید کردی، آن را بیازمای، یا آن را کنار می‌گذاری و یا برای جنگ آماده می‌سازی. (یعنی مرا بیازمای، چنانچه شایسته‌ام، ولایتم بده وگرنه رهایم کن) کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی