• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/27 ساعت 16:58

    سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات مضروب و به #قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان #زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران خبر داد. /ایسنا