• انگلیس و وزیر خارجه او، نوکر حلقه بگوش #آمریکا و #اسرائیل هستند و طوطی وار تهمت‌های آنها را تکرار میکنند. برای دنیای امروز و ملتها و مردم ایران این نظرات مضحک هیچ ارزشی ندارد و میدانیم که نقشه‌های شوم صهیونیستی پشت ماجرای #آتش سوزی کشتی‌ها است .