• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/25 ساعت 19:57

    گاهی خواب «می‌باشد» و «می‌باشند» می‌بینم که توی یک متن فاخر از دستم در رفته …