• صدای @bbcpersian از اتاق بغل میاد و چیزی جز خطر جنگ نمی‌شنوم.
    دلم می‌خواد یه چیزی پرت کنم و از هستی ساقطش کنم.
    وقتی کاری از دست من برنمیاد چرا باید اینقدر نگران بشم.