• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/03/24 ساعت 18:46

    دوستم با من درد دل کرد. سگ سیاه افسردگی پر شالش را ول کرد و پاچه من را گرفت.