• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/03/24 ساعت 18:42

    ووضع الندى فی موضع السیف بالعلىٰ مضر کوضع السیف فی موضع الندىٰ #ابوالطیب_المتنبی بخشش کردن در جایی که باید شمشیر کشید، برای بزرگی همان اندازه زیانبار است که شمشیر کشیدن در جایی که باید بخشش کرد! کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی