• مجید غمخوار   ghamkhar_majid@

    1398/03/23 ساعت 19:36

    زنوزی مالک تراکتور سازی فقط شهوت دیده شدن و خرید محبوبیت با پول را دارد. برای محبوب شدن دنیزلی را آورد. او بلد است خوب شو اجرا کند. برای ثبت در تاریخ می‌گویم که تراکتور امسال هم با دنیزلی نتیجه نمی‌گیرد. #تراکتور