• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/03/23 ساعت 22:54

    بما بین جنبی التی خاض طیفها إلی الدیاجی والخلیون هجع #ابوالطیب_المتنبی جانم فدای دلبری باد که خیالش در شب تاریک به سراغم آمد، در حالی‌که بی‌خبران‌ از #عشق، به خواب فرورفته بودند. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی