• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/03/23 ساعت 22:50

    ولو حملت صم الجبال الذی بنا غداة افترقنا أو شکت تتصدع #ابوالطیب_المتنبی اگر اندوهی که روز فراق ما را می‌فشرد بر کوههای محکم و استوار بار می‌گشت، بی‌درنگ از هم می‌پاشید. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی