• گویا آقای داوری که خود در دورانی فعالیت دانشجویان را به نفع جریان اصلاحات قلع و قمع می‌کرد، با پرستوسازی قصد دارد وجود این مفهوم را در دستگاه‌های اطلاعاتی کشور عینیت ببخشد! حال آنکه سازوکار پرستو در جمهوری اسلامی شرعا دارای اشکال است. آقای داوری سوئیپری تاکجا؟ اخلاق! اخلاق!