• دیدار سفیر جدید چین با ظریف چانگ هووآ، سفیر جدید جمهوری خلق چین امروز با ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.