• محمد حسين كريمی پور   M_H_Karimipour@

    1398/03/22 ساعت 12:39

    علی مطهری: « #آبه در سفر به تهران به دنبال منافع اقتصادی ژاپن است!» ملت #ژاپن که مالک ژاپنند، نخست وزیر را برای همین کار استخدام کرده. پیگیری منافع ملت، در آن کشورهایی وظیفه بدیهی حکومت محسوب نمی‌شود که ملت، مالک کشور محسوب نشوند.