• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1398/03/22 ساعت 12:34

    رسانه‌های درون و برون مرزی ماموریتی جز این ندارند اعتماد به نفس را از مردم بگیرند و به آنها درس خوفناک را بدهند که هیچکاره‌اند و تنها قدرتها آینده را می‌سازند.تنها اختلافی که با هم دارند تعلق مالی شان به قدرت‌های متفاوت است و اما در حذف نقش جزیی و کلی مردم از تاربخ همدست اند