• کونامی از کنسول رترو TurboGrafx-۱۶ mini رونمایی کرد [تماشا کنید] https://dgto.ir/۱bwq