• امکان برقرار کردن ارتباط با آقای نجفی تقریبا وجود نداشت. تمام ارتباطات دکتر به دلایلی توسط خانم استاد کنترل می‌شد. شخصیتی مثل ایشان با آن همه روابط گسترده اجتماعی و سیاسی در محدودیت کامل قرار گرفته بود. اوناگهان به خود آمد و دید که دوستان، خانواده‌ و حضورش در سیاست رااز دست داده