• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/03/22 ساعت 13:02

    #شهرداری جمع‌آوری زباله‌های تهران را ۲۰۰میلیارد تومان کرایه داده. پیمانکاران یک تا۱.۵برابر آن سود می‌برند. علاوه بر این،۱۴هزار زباله گرد غیررسمی داریم. ۸۹ ٪ زباله‌گردها مهاجر غیرقانونی‌اند. ۳۰ ٪ زباله‌گردها #کودک ۱۵تا۱۷ساله‌اند. کامیل احمدی/سرپرست پژوهش #زباله گردی کودکان(ایسنا)