• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1398/03/21 ساعت 15:06

    موسسات #کنکور ،در کنار مافیای بزرگ چاپ کتابهای کمک آموزشی حالاتبدیل به غولی شدندکه دیگر به راحتی نمیتوان نقش وتاثیر آنان را در بازی کنکور والبته مافیای #کاغذ نادیده گرفت.
    در واقع کنکورحالا بیش از آنکه یک گزینش باشد،کاسبی برای مافیای قدرتمند پشت آن است.