• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1398/03/21 ساعت 19:50

    مدام تاکید می‌کنند که معلولیت، محدودیت نیست؛ شعاری برای فرار از مسئولیت. #ملیحه_نظیری‌ از کودکی به هنر علاقه داشته اما هنرستان اردبیل زیرزمین بود و او با ویلچر امکان رفتن نداشت. به سختی درس خواند،ارشد روانشناسی گرفت اما کدام کار برای یک #معلول؟ او البته از محدودیت‌ها گریخت.