• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/03/21 ساعت 12:12

    اما دارم به این فکر می‌کنم که چقدر توییت اون خانم مسافر، به بیانیه اسنپ شبیهه. حتما هست. هر دو طرف تحت فشار بودن. چقدر امکان داشت اسنپ بتونه این فشار رو طاقت بیاره؟ معیشت چند راننده و کارمند باید قربانی می‌شد؟