• رفتار #تاج با رسانه منتقد @IranVarzeshii و استاندارد دوگانه‌اش در دستمالی واژه دولت ما را یاد ضرب‌المثل شترمرغی می‌اندازد که نه به سبک پرندگان پرواز می‌کند و نه به شیوه شتران بار می‌برد چرا که هر وقت از او مطالبه می‌کنند،خود را به مدلی دیگر وابسته می‌کند! http://www.iran-varzeshi.com/News/۹۹۳۲۹/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF-٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪BA٪DB٪۸C …