• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/03/20 ساعت 13:11

    حال بوریس جانسون برای افزایش احتمال تصدیگری پست نخست وزیری اعلام می‌کند که بدهی برگزیت به اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد! ۱/۲

    http://persiangulfstudies.com
    #Brexit #Britain