• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/03/20 ساعت 21:22

    احساس می‌کردید جهان برای اولین بار با چنین واقعه‌ای روبه‌رو شده است، احساس می‌کردید در دی‌.ان.ای. جهان اطلاعاتی نهفته است که در ما انسان‌ها نیست.