• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/19 ساعت 16:12

    در کشور مشکل تاخیر مفرط در تشخیص مشکل یا بحران داریم و سپس تاخیر مفرط در تصمیم‌گیری به موقع داریم و آن‌گاه اتخاذ تصمیمات شتابزده در هنگام بحران داریم و نهایتا به علت همکاری نکردن گروه‌های قدرت اخلال در اجرا هم داریم محسن رنانی/ روزنامه شرق