• در یک گروه رسمی ارتباطی، یکی از ادمین‌ها هستم.
    تمامی ادمین‌ها از دست یکی از #بزرگواران شاکی‌اند که پست‌های غیرمرتبط می‌فرسته. بارها تذکر دادیم که البته گوش نمی‌کنند آقای دکتر.

    در یک گروه دیگر ارتباطی که رسمی و جدی است، دعوا شده و باز #بزرگوار پست بی‌ربط گذاشته وسط بکش بکش.