• یکی از مصوبات جلسه امروز #دولت بحث افزایش سقف تسهیلات مسکن #ایثارگران بود. براساس این مصوبه سقف #تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی در شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر۱.۳میلیاردریال، مراکز استان‌هایک میلیارد ریال،سایر شهرستانها ۸۵۰ میلیون ریال و روستا‌ها ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد