• هادی نیلی احمدآبادی   hnili@

    1398/03/19 ساعت 17:48

    دکتر همتی، جان من یک فکری به حال میزخدمت دفتر صادرات، خط اول پشتیبانی، خط دوم و الخ این بانک مرکزی بکن، بلکه #صادرکننده سیستمی پیگیری کارش را جلو ببرد.
    #صادرات