• محمد حسين كريمی پور   M_H_Karimipour@

    1398/03/18 ساعت 23:30

    از #آتش بندر رجایی تا لنج‌های سوزان نخل تقی تا حریق حرم حضرت معصومه س، بویی عبری بمشام می‌رسد! هوشیار باشیم.