• علیرضا رحیمی   a_rahimi_mp@

    1398/03/17 ساعت 13:32

    دیماه سال گذشته وضعیت حقوقی #دریای_خزر صدر اخبار قرارگرفت و شائبه‌های زیادی ایجاد شد. همزمان نمایندگانی اقدام به سئوال رسمی از وزیرامورخارجه نمودند و سئوال‌ها درکمیسیون امنیت ملی مطرح و پاسخ داده شد. این هفته ۳ سئوال نمایندگان دراین خصوص توسط دکتر #ظریف در #مجلس پاسخ داده می‌شود.