• از شنبه اول تیرماه سال ۱۳۹۸، طرح کنترل آلودگی هوا به جای #طرح_زوج_و_فرد اجرا خواهد شد. طرح کنترل #آلودگی_هوا مورد تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شورای #ترافیک شهر تهران قرار گرفته است و ا ین طرح طبق قانون لازم اجراست و عملیاتی خواهد شد و نیازمند تأیید ثانوی نیست.