• قانع، گزارشگر بازی هلند- انگلیس در پایان نیمه اول: آقای جاودانی بین دو نیمه درباره بازی و زوایای پنهان بازی با شما صحبت خواهد کرد. جاودانی: بازی خیلی هم زوایای پنهان نداشت. انگلیس یک گل زد. #عباس_قانع