• اولین تجربه #ویلموتس با ایران دلنشین بود. تیم حریصی که بیش از دفاع به حمله فکر می‌کرد و سوریه چغر و بدبدن را کشت. برای ذوق‌زدگی اما زود است به ویژه اینکه در پس این برد خوب، ضعف‌ها به چشم آمدند. افسوس که این برد شیرین با برخورد ددمنشانه با زنان حاضر در آزادی تلخ شد #ایران_سوریه