• محمد درویش   darvish100@

    1398/03/16 ساعت 21:35

    یکی از مهم‌ترین نشانه‌‌های زیبایی #رشت، یعنی #زرجوب و #گوهررود، تبدیل به معضل شده‌اند! چرا نتوانسته‌ایم این چالش را مانند #آمستردام به یک فرصت بدل کنیم؟ تفاوت را با خلاقیت، درایت، مسوولیت‌پذیری و مطالبه‌گری ایجاد کنیم. http://mohammaddarvish.com/desert/archives/۵۰۵۳ …