• فینال جام حذفی آینه‌نمای تمام قد و عریان مدیر بی‌عرضه‌ی رانتی و سیستم فاسد فشل بود. مشتی نمونه خروار از آنچه در ۴۰ سال اخیر بر ما رفته. تاجرهای بی‌مروتی که عرضه اداره یک آبدارخانه را هم ندارند اما رییس، مسئول، مدیر و وزیر می‌شوند تا اینچنین به خاک سیاه بنشینیم #پرسپولیس_داماش