• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/03/13 ساعت 17:44

    دیشب وقتی #میثاقی چندبار وسط بحث لیوانش را دست گرفت و زمین گذاشت هرلحظه منتظر بودم آن را به سمت دوربین پرت کند.