• محمد مهاجری   Mohmohajeri@

    1398/03/12 ساعت 12:55

    اجلاس مکه نشان داد در میان آن همه حکام «عرب» تنها یک نفر وجودش را داشت که بیانیه ضدایرانی را امضا نکند. آن یک مرد #برهم_صالح رئیس جمهور عراق است که تنها مرد #کرد میان آن همه نامرد #عرب بود.