• سعداله زارعی   saadollahzarei@

    1398/03/12 ساعت 23:00

    قبل جنگ ۳۳روزه،اسرائیلیها هروقت واردجنگی میشدند،باضربه نظامی آن جنگ رابه پایان میرساندنداما ازآن زمان به بعدآنها درهرجنگی ناگزیر شدندازطریق سیاسی وباتوسل به دیگران #جنگ را به پایان برسانندواین نشان‌دهنده ضعف بزرگی است که روز #قدس برپیکره این رژیم وارد کرده است. #نه_به_معامله_قرن