• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/12 ساعت 23:35

    آن‌چه موجب شد که نه‌تنها در جنگی با هدایت انگلیس و آمریکا اراده شیطانی آنان برای جداسازی #خوزستان ایران جامه عمل نپوشد بلکه در شرایطی سخت،حاکمیت ایران بر این جزایر نیز تثبیت شود همراه بودن رهبری انقلاب اسلامی با عرق ملی #ایرانیان بود؛البته این واقعیت پرافتخار محو نخواهد شد.