• از میان مسئولینی که به راه پیمایی روز #قدس رفته بودند؛ حضور حناچی با این ۲ کودک؛ جذاب‌تر از سایرین بود و از کلیشه رایج فاصله گرفته بود.