• یا آزادی #قدس شریف را خواهیم دید یا ان شا الله در راه آن شهید خواهیم شد تا فرزندانمان آن را ببینند.