• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1398/03/09 ساعت 01:44

    تصویرسازی بی‌نظیر از بزرگمهر حسین‌پور درباره میزانسن داود فتحعلی برای قصه دستگیری #محمد_علی_نجفی امروز یکی از معاونای خبر سیما به شاگرداش گفته این میزانسن ، حرکت خودجوش مجری بوده اما واقعا #رسانه_ملی پالیسی برای همچین بحرانی داشته؟ بیننده خواسته؟ یا دنبال موضعگیری سیاسی بوده؟