• سیاوش یزدانی مصداق عینی لات کوچه خلوت است. قبل از دعوا تهدید به قتل می‌کند، در ابتدای دعوا فحش رکیک می‌دهد و دست آخر قمه را تا دسته در شکم خودی فرو می‌کند نکشیمون شوکولات #پرسپولیس #سپاهان