• وکیل #نجفی: شواهد نشان می‌دهد قتل #میترا_استاد غیرعمد بود لاله عقبایی: شواهد نشانگر این است که نجفی قصد ارتکاب #قتل نداشته و در شرایط خاص این قتل رخ داده است و قتل غیرعمد بوده است. ایشان(نجفی)قصد ارتکاب جرم و سونیتی برای ارتکاب این قتل نداشته و با پای خود به آگاهی رفته است.