• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/03/08 ساعت 00:34

    رسیدم خونه و دیدم مامان بابا دونفری احیا گرفتن، پرسیدم چرا نرفتین مسجد؟ مامان گفت: دیدیم شب دیر میای و شام نخورده میخوابی، گفتیم نریم احیا تا باهم شام بخوریم. انگار قراره هرچی سنم بالاتر میره، جلوشون شرمنده‌تر بشم …